สระแก้ว ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพร้อมรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่17พฤภาคม2561 ที่ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นจำทุกเดือนเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยทางพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์มีความต้องการให้ส่วนราชการช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมแซมถนน การขุดลอกคลองและการขอยกเลิกพื้นที่เขตป่าไม้ถาวร ซึ่งทางจังหวัดในที่ประชุมเบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนด้วย
สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว มีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่น มอบทุนการศึกษา มอบจักรยานจำนวน10คันให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน มีการจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการตัดผมและเสริมสวย บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ซึ่งการออกหน่วยในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

%d bloggers like this: