พิษณุโลก กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการใน จังหวัดพิษณุโลก ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม นั้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเป็นวาระพิเศษ โดยให้ กองพลพัฒนาที่ ๓ เป็นหน่วยจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อพบปะหารือกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: