วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผนึกกำลังภาคีความร่วมมือ จัด“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค”15–16 มิถุนายนนี้ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ปูพรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรในท้องถิ่น ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดเผยว่า ความเหลื่อมล้ำในสังคมนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยมีสาเหตุหลักมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะความยากจน รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ทิศทางการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ระดับฐานราก และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ต่อไป
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และเครือข่ายความร่วมมือ อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และสถาบันการศึกษาต่างๆ ดำเนินโครงการยกระดับOTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่ในสุดในประเทศ และโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ และรายได้ให้ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องหลัก คือ 1.พัฒนาการเกษตร ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และ 2.พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปยกระดับสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
ดร.ลักษมี กล่าวต่อว่า วว. คาดหวังให้ทั้ง 2 โครงการ เป็นเครื่องมือนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการโอทอปใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาได้เปิดตัวนำร่องไปแล้ว 2 จังหวัด คือ จ.น่าน และ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้จัดกิจกรรม “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” และครั้งที่ 3 ที่ จ.อำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด ในระหว่างวันที่ 15–16 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชัยสมบูรณ์ปกรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สำหรับการจัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ในแต่ละจังหวัดทั้งที่ผ่านมาแล้ว และกำลังจะจัดต่อเนื่องไปนั้น ถือเป็นการเปิดตัวโครงการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปในแต่จังหวัดได้รับรู้ ตระหนักและตื่นตัวในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการผลิต และยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยภายหลังการจัดงาน นักวิจัยจาก วว. และ วศ. รวมทั้งสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ จะลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปแบบรายต่อราย กลุ่มต่อกลุ่ม ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงาน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การเสวนาและบรรยายความรู้หัวข้อต่างๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรอัจฉริยะ, การยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และการยกระดับการเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP หลักสูตรต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือและเห็ดเผาะ, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง, การฝึกปฎิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์, การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม, ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการเตรียมสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด อย. รวมถึงเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และการตรวจสอบความแก่ของทุเรียนที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ในงานยังจะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการOTOP และระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร” เพื่อร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในท้องถิ่นได้นำใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพต่อไป
“วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัด ‘มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค’ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการปูทางให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป และเกษตรกรในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และภาคีความร่วมมือต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการโอทอปและเกษตรกร เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าว

สมยศ แสงมณี / ภาพ. / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: