กยท.นาทวี ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่การปลูกโกโก้แซมในสวนสร้างรายได้เสริม

วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยสาขานาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายณรงค์ ณรงค์กูล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขานาทวี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พนิต ทองนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตร
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายปฎิรูปการเกษตรไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศโดยกำหนดโครงการที่เป็น flagship project จำนวน 4 โครงการ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในนั้น คือโครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น smart farmer โดยมี smart officer ซึ่งก็คือบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคน เพื่อให้สามารถเป็นเพื่อคู่คิดในการพัฒนา เกษตรกร เป็น smart farmer ตามเป้าหมายของนโยบายได้ และในวันนี้ ฯ นายพงศ์พนิตฯ ได้เรียนเชิญนิรันดร์ นิคมรัตน์ (นายบ้านไข่รัน)จากศูนย์เรียนรู้การปลูกต้นโกโก้ นาทวี มาให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นโกโก้ร่วมยางสร้างรายได้เสริม ซึ่งการปลูกต้นโกโก้ นั้น ใช้ระยะเวลาในปลูกนานประมาณ 16 เดือน ถึง 18 เดือน ก็จะสามารถผลิตผลโกโก้ออกมาได้ โดนต้นหนึ่งๆในปีแรก จะสามารถให้ผลโกโก้ ได้ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อต้น และสามารถขายผลโกโก้ได้กิโลกรัมละ 10 บาท ต้นโกโก้ เป็นพืชที่ทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ขึ้นง่ายโตเร็ว และต้นโกโก้สามารถออกผลให้เก็บทุกๆ 15 วัน และจะให้ผลโกโก้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมของชาวเกษตรกร อ.นาทวี หากสนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติม หรือ สนใจการปลูกติดต่อคุณนิรันดร์ นิคมรัตน์ (นายบ้านไข่รัน)ได้ที่หมายเลขมือถือ 086-3190105
การประชุมในครั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ อ.นาทวี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: