เยาวชน Army Farm กองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
กองทัพภาคที่ 3 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม Army Farm กองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายกองทัพบก ในแนวความคิด เชิญเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการเกษตร, ปศุสัตว์ และประมง เข้ามาศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายในโครงการพระราชดำริ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” โดย ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Army Farm Army Camp” ขึ้น ในห้วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา มีผู้นำนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
ทั้งนี้ ในห้วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบถุงยังชีพให้กับเยาวชน Army Farm เพื่อร่วมกับหน่วยทหาร ในพื้นที่ เป็นเครือข่ายสาธารณะกุศล ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 30 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส, พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ และร่วมมือกับทุกเครือข่ายงานความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: