โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตร ยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ / ฝ่ายจัดการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี 7 เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโดย
นางสาวนิภา แจงทนงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
นายปรีชา กิจรัตนกาจญน์
ประธานกรรมการกลุ่มสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด
พล.ต.ต.บวร ทวีทรัพย์
เลขาณุการสวนป่าฯ
และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ
ความรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรก
การปรับเปลี่ยนโดย ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ /การควบคุมภายในและการสร้างภูมิคุ้มกันด้านบริหารจัดการโดย ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ /การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ /แนวทางการยกระดับการควบคุมภายในโดย ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ /การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ
โดย ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

โดยวัตถุประสงค์
๑. รู้และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยน
๒. รู้และเข้าใจหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
๓. รู้และเข้าใจระบบการควบคุมภายใน และการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการบริหารจัดการ
. รู้และเข้าใจการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
. รู้และเข้าใจการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
๑. เป็นคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีชั้น
การควบคุมภายในระดับพอใช้ ควรปรับปรุง หรือไม่มีการควบคุมภายใน
๒. สมัครใจเข้ารับการอบรม
๓. สามารถเข้ารับการเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร
๔.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๙ แห่ง ๆ ละ ๒ ราย รวม ๗๘ ฝ่ายจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๙ แห่ง ๆ ละ ๑ ราย รวม ๓๙ ราย

สนอง แท่นสูงเนิน
นสพ.เรื่องจริงผ่านเลนส์
ประจำ จ.ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: