กทม.เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ – ให้บริการแบบ One Stop Service ที่คลินิกฝากครรภ์ใน รพ.

กทม.เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ – ให้บริการแบบ One Stop Service ที่คลินิกฝากครรภ์ใน รพ.นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ขอให้ทุกพื้นที่เร่งระดมฉีดวัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) เพื่อลดความเสี่ยงว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล (รพ.) และสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานที่ให้บริการฝากครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเร่งรัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งวัคซีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ จะมีทั้งวัคซีนที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และวัคซีนทางเลือกจากสภากาชาดไทย นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. จัดทีม Bangkok CCRT ให้บริการวัคซีนเชิงรุกแก่กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีน โดยปัจจุบันให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ในพื้นที่กรุงเทพฯ 11,000 คน โดยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 8,500 คน ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ เพื่อเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ ได้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตามแนวของ สธ. โดยเร่งจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกแก่หญิงตั้งครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์ยังไม่มีความพร้อม หรือมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยให้ฉีดคนในครอบครัวก่อน รวมทั้งจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 70 ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจัดให้มีบริการแบบ One Stop Service ณ คลินิกฝากครรภ์ในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เมื่อมาคลอดบุตรให้ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน ขณะเดียวกันได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ รวมทั้งหญิงหลังคลอดและอยู่ระหว่างให้นมบุตร โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประชาชน มาติดต่อขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ รพ. ในสังกัดทั้ง 11 แห่ง โดยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Bangkok Fast & Clear Center (BFC) ของ รพ. หรือคลินิกฝากครรภ์ประจำ รพ. ทั้ง 11 แห่ง ขณะเดียวกันได้เปิด Walk-in ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ทั้ง 12 จุด โดยผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516 หรือจากเพจเฟซบุ๊ก “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ รพ.ที่ฝากครรภ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่ง และศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กทม. อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

นอกจากนั้น ยังได้ติดตามดูแลและให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และอยู่ระหว่างให้นมบุตรที่ฝากครรภ์กับ รพ.ในสังกัด โดยเน้นส่งเสริมให้ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อสามารถตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตลอดจนสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหญิงตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปและมีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้ทำงานที่บ้านหากสามารถทำได้ รวมถึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีน เนื่องจากมีความเสี่ยงโรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า โดยควรฉีดวัคซีนหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงลักษณะคล้ายกับคนทั่วไปและยังสามารถฉีดวัคซีนกับสตรีให้นมบุตรได้อีกด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: