กทม.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal – เน้นย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19


กทม.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal – เน้นย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวถึงการเน้นย้ำสถานประกอบการ สร้างความตระหนักและความร่วมมือของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวรับทราบแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยใช้แนวทางการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แก่ COVID-Free Setting Thai Stop COVID และ D-M-H-T-A ตลอดจนขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขอให้เข้าสู่ระบบประเมินมาตรฐาน Sha และ Sha Plus เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และประสานสำนักงานเขตพื้นที่ประสานโดยตรงกับเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเครือข่ายกับ กทม. ให้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับร้านค้าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการที่ ศบค.กำหนดนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจ ได้จัดชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร สถานประกอบการต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสำนักอนามัย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดมาตรการกวดขันตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีร้านอาหารให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ส่วนบางร้านที่ไม่ปฏิบัติตาม ได้ว่ากล่าวตักเตือนและแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และเน้นย้ำความร่วมมือของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการฯ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ บุคลากรที่ให้บริการ และผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าไปใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: