พิษณุโลก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองเป็นประธานเปิดและปล่อยแถว ชุดตรวจสอบเหตุร้องเรียนในโครงการเทศกิจตำบลประชาอุ่นใจในปีงบประมาณ 2565

พิษณุโลก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดและปล่อยแถวชุดตรวจสอบเหตุร้องเรียน ในโครงการเทศกิจตำบล ประชาอุ่นใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยงานรักษาความสงบ (เทศกิจ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง มีภารกิจหน้าที่หลักในการรับแจ้งเหตุร้องเรียน รวมทั้งออกตรวจสอบและติดตามผลเหตุร้องเรียนที่ประชาชนแจ้งมาตามช่องทางต่างๆ ของเทศบาล ได้แก่ เหตุร้องเรียนเร่งด่วนที่งานเทศกิจ เหตุร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เหตุร้องเรียนทางโทรศัพท์ เหตุร้องเรียนจากตู้เขียว เหตุร้องเรียนทางเว็บไซต์ เหตุร้องเรียนทางเฟสบุคของเทศบาล และเหตุร้องเรียนจากไลน์ออฟฟิศเชียล เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียน พื้นที่ สถานที่ ที่โดนร้องเรียนในเรื่องนั้น ๆ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลเหตุร้องเรียนให้เบาบางและเป็นผลสำเร็จตามความต้องการของประชาชน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนิติกร ร่วมลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านคลอง


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: