อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อำเภอบางระกำ

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อ.บางระกำ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เพื่อพบปะชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลกให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ประชาชนในเขตอำเภอบางระกำได้รับทราบ
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน -ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นของอำเภอบางระกำ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในหมู่บ้านอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งมอบจักรยาน (แม่บ้านมหาดไทย) จำนวน 10 คัน , มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนฯ จำนวน 5 ราย , มอบพันธุ์กล้าไม้ จำนวน 5 ชุด , มอบถุงน้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 ราย และในโอกาสเดียวกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: