สระบุรี บ.สยามสไมล์มอบทุนการศึกษา

สระบุรี – บ. สยามสไมล์ฯมอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64. บ.สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด สาขาสระบุรี ได้จัดพิธี มอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนการศึกษาเฉลี่ยคืน 5% ของเบี้ยที่ชำระ จำนวน 75,200 บาท แก่สถานศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 2 มี นาย สุดสาคร เรืองวิเศษ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธาน
นาย บุญช่วย พันธ์งาม ประธานสาขา บ.สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด สาขาสระบุรี เปิดเผยว่า บ.สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา จึงได้จัดโครงการ ‘’ โรงเรียนปลอดภัย’’ ขึ้น โดยพิจารณามอบสิทธิพิเศษให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบของทุนการสนับสนุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น กว่า 13 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘’ โรงเรียนปลอดภัย’’ ที่มีอัตราการเบิกค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 55% จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษากลับคืนอีก 5% ของเบี้ยประกันภัยที่นำส่งบริษัท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นทั่วประเทศ 7,400,000 บาท

นาย บุญช่วย พันธ์งาม ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ บ.สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด ยังได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในการมอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้แก่ ‘’โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ‘’เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อคืน กำไรให้แก่สถานศึกษาที่สามารถควบคุม ป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียน ได้ตามเกณฑ์และเป้าหมายของบริษัท สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมโครงการ ‘’โรงเรียนปลอดภัย’’ จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 9,100 บาท ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษากลับคืน 5% จำนวน 47 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 66,123 บาท และได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณ ‘’โรงเรียนปลอดภัย ‘’ จำนวน 10 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 จะได้จัดมอบในโอกาสต่อไป


สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

%d bloggers like this: