“เฉลิมชัย”หนุน ยกระดับวงการสัตวแพทย์ไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน และผู้นำระดับโลก

“เฉลิมชัย”หนุน ยกระดับวงการสัตวแพทย์ไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน และผู้นำระดับโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการ การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 (The 44th International Conference on Veterinary Science: The ICVS 2021) ในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ ระหว่างวงการวิชาชีพสัตวแพทย์ทั่วโลก โดยได้มีประชุมในรูปแบบรูปแบบการประชุมออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Conference) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระดับนานาชาติทั่วโลก โดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสัตวแพทยสภาในการจัดงาน โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ปรึกษาสมาคมฯ) นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1) นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2) และ ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย (ประธานจัดการประชุมวิชาการ) เข้าร่วมประชุมซึ่งในปีนี้มีทรีมหัวข้อในการจัดประชุม คือ “สัตว์อยู่ดี คนมีสุข ยุควิถีใหม่ (Well Being Animal to Well Living People in the New Normal)” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 นี้ทั้งนี้นายเฉลิมชัยกล่าว่าการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ (ICVS 2021) เป็นการประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีให้สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นประสานความร่วมมือกันในการเพิ่มขีดศักยภาพความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์และเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
จากการพัฒนาศักยภาพและการขับเคลื่อนงานวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้วงการสัตวแพทย์ของไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียน มีการสร้างความร่วมมือในด้านวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ระบบอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ รวมถึงด้านสาธารณสุขในระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคทั้งในสัตว์และมนุษย์ การรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชน รวมถึงการมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศและสากล ซึ่งประเทศคู่ค้าต่างๆ ให้ความเชื่อมั่น ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและผู้นำในอันดับโลก ซึ่งวิชาชีพสัตวแพทย์ถือเป็นบทบาทที่ท้าทายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รวมมีมูลค่าแล้วมากกว่า 240,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

รมว เกษตร ฯกล่าวอีกว่าต้องขอขอบคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจกับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ทุกท่านที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวงการวิชาชีพสัตวแพทย์ไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและระดับโลก และขอส่งความปรารถนาดีไปยังสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัตวแพทยสภา และกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้วิชาชีพสัตวแพทย์นี้ด้วย 

Leave a Reply

%d bloggers like this: