อุบลฯ อ่วม.! โควิดสายพันธุ์ Omicron ลาม.! พ่อเมืองสั่งปิดร.ร.และสถานที่เสี่ยง วันนี้พบผู้ป่วย 329 ราย

อุบลฯ อ่วม.! โควิดสายพันธุ์ Omicron ลาม.! พ่อเมืองสั่งปิดร.ร.และสถานที่เสี่ยง วันนี้พบผู้ป่วย 329 ราย
วันนี้ ( 3 ม.ค.65 ) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิ-19) เป็นการชั่วคราว ใจความดังนี้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิ-19)ของประเทศไทยและในจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิ-19)ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่1/2565 เมื่อ วันที่ 1ม.ค.65 จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิ-19) ในพื้นทีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ได้แก่
1.ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร (แบบ On Site) โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชั่น(On demand) และการให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน (On hand) ตามความเหมาะสม
2.โรงภาพยนตร์ ทุกแห่ง
3.สถานออกกำลังกายยิม ฟิตเนส ทุกแห่ง
4.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศโดยให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ (Take Away)สำหรับร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีพื้นที่เปิด ที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้
5.ให้ปิดลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่ใช้ในการแช่งขัน ฝึกซ้อม และเล่นกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะแข่งขันให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เล่นกรรมการ ผู้จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 48 ชั่งโมง
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565
สำหรับสถานการณ์โควิดที่จ.อุบลฯ ในวันนี้ ( 3 ม.ค.65 ) พบว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 329 ราย แยกเป็น ติดเชื้อในพื้นที่ 318 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 24,462 ราย เสียชีวิต 193 ราย (วันนี้ไมพบผู้เสียชีวิต) รักษาหาย 22,703 ราย (รายใหม่ 11) กำลังรักษา 1,566 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำ ( PCR+) 840 ราย และตรวจ ATK+ 152 ราย รวมป่วย 992 ราย กำลังรักษา – ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย
ส่วนคลัสเตอร์หรือการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ผู้ป่วยโควิด19 จ.อุบลฯ วันนี้ ( 3 ม.ค. 65 ) สถานการณ์ ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ คลัสเตอร์ร้านเอกมัย(รอบ2) ยังลามไม่หยุด เป็นเหตุให้ทางจังหวัดต้องสั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดและปิดสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง ซึ่งยอดผู้ป่วยสะสมของคลัสเตอร์นี้ มีจำนวน 619 ราย และวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่จากคลัสเตอร์ดังกล่าว จำนวน 84 ราย (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 31 ราย) แยกเป็น สัมผัสโรคในร้าน 290 ราย ผู้สัมผัสในครอบครัว / เพื่อน 329 ราย จากการสุ่มตรวจสายพันธุ์ ผู้ป่วย 12 ราย พบว่า เป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 12 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในระหว่างกักตัวและสอบสวนเพิ่ม จำนวน 1,685 ราย ส่วนสาเหตุที่เกิดคลัสเตอร์ร้านเอกมัยในรอบที่2 นี้ เนื่องมาจาก มีผู้ป่วยหญิง อายุ 21 ปี ตรวจพบเชื้อเมื่อ 23 ธ.ค.64 มีประวัติเข้าไปเที่ยวดื่มกินที่ร้านเอกมัย ซึ่งเป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งผับ ตั้งอยู่ในย่านห้างบิ๊กซีอุบลฯ จากนั้นได้มีการแพร่เชื้อสู่เพื่อน และสู่ครอบครัวของเพื่อน ทำให้คลัสเตอร์นี้มียอดผู้ป่วยสะสม ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค.65 รวมทั้งสิ้น 619 ราย และขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้สั่งปิดร้านเอกมัย เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว
ส่วนคลัสเตอร์เก่าอื่นๆ ที่พบผู้ป่วยในวันนี้ ได้แก่ คลัสเตอร์ร้านปั๊มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย รวมเป็น 35 ราย คลัสเตอร์ร้านแสนคำ อ.เดชอุดม วันนี้พบรายใหม่ 9 รวมเป็น 45 ราย คลัสเตอร์ งานบุญ ม.11 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ วันนี้พบรายใหม่ 1 รวมเป็น 12 ราย และ คลัสเตอร์ตลาดสด อ.น้ำยืน วันนี้พบอีก 1 รวมเป็น 102 ราย ส่วนคลัสเตอร์เก่าอื่นๆ วันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แต่อย่างใด

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: