อบจ.พิษณุโลก เพิ่มมาตรการเข้มตรวจ ATK ให้บุคลากรทุกคน ก่อนปฏิบัติงานหลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำชับทุกส่วนราชการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้างหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นวันหยุดยาว จึงได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทุกคนก่อนเข้าฏิบัติงานตามภารกิจ พร้อมทั้งรายงานผลตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทุกส่วนราชการได้รับทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มีติดต่อราชการ รวมถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกด้วย

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: