ลพบุรี องคมนตรีตรวจเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรีและคณะ เดินทางถึงโรงเรียนโคกสำโรง
นายศุภกิณห์ แวงชิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
นายนิพนท์ นนธิ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาลพบุรีเขต 1
นายณรงค์ ชัยจำรัส
นายอำเภอโคกสำโรง
พ.ต.อ.วรยุทธ พงษ์ตัน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง
นางกิติพร แตงชุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
ว่าที่ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง
นายสำรวย งามขำ
กำนันตำบลโคกสำโรง
ผู้บัญชาการหน่วยซ่อมบำรุง
กลุ่มคณะช่างโคกสำโรง คณะกรมการโรงเรียนโคกสำโรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 /4 ตำบลโคกสำโรง ผจก.ธนาคารออมสินสาขาโคกสำโรง ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาโคกสำโรง ข้าราชการ รอให้การต้อนรับ
องคมนตรีนั่งประจำที่นั่ง บริเวณสวนเกษตรโรงเรียนโคกสำโรง
นายนิพนท์ นนธิ
ผู้อำนวยการสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 กล่าวต้อนรับองคมนตรี
ว่าที่ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง ได้กล่าาวรายงานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน จากที่ท่านได้เมตตา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกสำโรง ในครั้งแรก เมื่อวันที่3 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาความพร้อมของโรงเรียน บุคลากร และชุมชนในการขอเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา และได้รับประกาศให้ โรงเรียนโคกสำโรง เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น โรงเรียนได้น้อมนำแนวทางพระบรมโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรมาสู่การปฏิบัติของโรงเรียน และขอรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามพระบรมราโชบายด้านที่ ๓ ด้านมีอาชีพ – มีงานทำ ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโคกสำโรง ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโคกสำโรง ตั้งอยู่ เลขที่ 167/2 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ห้องเรียน
มีเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่ ลบ. 421
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ หร่ายรา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 มีข้าราขการครูจำนวน 20 คน ครูจ้างชั่วคราว 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 คน รวมข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 425 คน เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำโรง จำนวน 92 คน และนักเรียนนอกเขตบริการ ในอำเภอโคกสำโรง มีจำนวน 333 คน การดำเนินการปรับปรุงสวนเกษตร ของโรงเรียนปีการศึกษา 2563-2564

 1. ค้านสภาพแวดล้อม
  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับสภาพแวดลิ้มด้านหลังอาคารเรียน และบ้านพักครูจากเดิม
  โดยได้รับงบประมาณจากธนาคารออมสิน ตามโครงการ ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง
  จำนวนเงิน 100,000 .- บาท ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาปรับพื้นที่ป่าวัชพืช ขุดบ่อน้ำ เพื่อเป็นสถานที่รองรับน้ำจากธรรมชาติ น้ำจากการใช้แล้ว ของโรงเรียน อีกทั้งยังได้ใช้เป็นที่รองรับน้ำ จากเหตุการณ์ น้ำท่วมอำเภอโคกสำโรง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ทำให้โรงเรียนไม่ได้รับความเสียหายต่ออาคารเรียนและวัสดุการศึกษาของโรงเรียน
  การดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา
 2. ค้านบุคลากร
  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก อสส.ในพื้นที่ในการประสานงานกับวิทยากรและผู้มี
  ประสบการณ์ในการเกษตร เช่น เกษตรอำเภอ นายรังสรรค์ บุญมาแคน ตำแหน่ง ครู กศน.สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
  นางสาวกิตติวัลย์ ทองอร่าม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ในการให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเกษตรในโรงเรียน
  และได้นำบุคลากรศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณสุพจน์ โคมณี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมได้เชิญมาเป็นวิทยากร
  ให้ความรู้และฝึก การเลี้ยงใส้เดือน และการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนโคกสำโรง พร้อมทั้งการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับคณะครูและนักเรียน
 3. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโรงเรียนโคกสำโรงได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนด้านแรงงานและงบประมาณ จากบุคคลและหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานสวนเกษตรของโรงเรียน ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ในการสนับสนุนเครื่องจักรในการปรับพื้นที่หลังจากการดำเนินการกำจัดวัชพืช ทำให้สามารถดำเนินการจัดทำสวนเกษตรของนักเรียนได้
  คณะครูและผู้ปกครอง ได้นำงบประมาณจาก โครงการ ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง มาจัดทำแปลงเกษตรและปลูกผักในระยะแรก แต่ได้เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อ
  ปลายเดือน ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพลจากกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก ลพบุรี
  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองและจิตอาสา ในการ
  ปรับปรุงพื้นที่ สวนเกษตรของโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง ในการตัดกิ่งไม่ในโรงเรียนเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดจากแรงลมและไฟฟ้าลัดวงจร
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอโคกสำโรง โดยผู้จัดการธนาคารฯ จำนวน 10,000 บาท ในการสนับสนุนการเพาะเห็ด
  เพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 ตามโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน จำนวน 25,000 บาท ในการจัดทำปรับปรุงสวนเกษตร โรงเรือน และทดแทนในส่วนสวนที่เสียหายจากน้ำท่วม
  ได้รับการคัดเลือกจาก อำเภอโคกสำโรง เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมดุลเศรษฐกิจใหม่
  ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ ท่อน้ำ จากบริษัทท่อน้ำไทย โดยการประสานงานจาก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
  ด้านการดำเนินการปรับปรุงสวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโคกสำโรง เมื่อโรงเรียนได้ดำเนินการปรับพื้นที่สวนเกษตรแล้ว ได้ร่วมกับคณะครู กรรมการ
  สถานศึกษา และผู้ปกครองในการจัดทำแหล่งน้ำให้เพียงพอ และเกิดความปลอดภัย มีภูมิ
  ทัศน์ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญ เช่นการปล่อยปลาในวันเฉลิมพระ
  ชนมพรรษา และสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยร่วมกันพิจารณามอบหมายให้นักเรียนในแต่ละระดับขั้นดำเนินการจัดทำสวนเกษตรตามความสนใจของนักเรียน
  ประกอบด้วย
  ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
  เรื่อง การเพาะถั่วงอกคอนโดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
  เรื่อง การปลูกผักสวนครัว
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  เรื่อง ตะไคร้แปรูรูป
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  เรื่อง การปลูกข้าว
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  เรื่อง การเพราะเห็ด
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  เรื่อง การทำดิน บ ใบไม้ทับถม
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  เรื่อง การเลี้ยงใส้เดือน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  เรื่อง การปลูกมะนาวแลผักกางมุ้ง การปลูกผักไม้เลื้อย และ ใบเตย
  โดยน้อมนำพระราโชบายในการสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ มา
  เป็นกรอบแนวทางของการดำเนินงาน ของรงเรียน ได้แก่
 4. ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
 5. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง
 6. มีอาชีพ – มีงานทำ และ
  4.เป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย
 7. ด้านเป้าหมายและการพัฒนาโรงเรียนโคกสำโรง มีความมุ่งหวังจะพัฒนาสวนเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชน ด้วยการนำเทคโนโลยีและการใช้พลังงานธรรมชาติมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน
  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและครอบครัวของนักเรียน หรือเกิดกระบวนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและครอบครัวได้ในอนาคต จึงขอท่าน เมตตาให้ข้อแนะนำแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
  แนวทางในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร ในการนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเอง สถานศึกษา และสังคม
  จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมสวน และทักทายผู้มาต้อนรับ เด็กนักเรียน ถ่ายภาพหมู่พร้อมคณะฯ เดินทางกลับ เวลา 17.00 น.

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์
ปจ.จว.ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: