อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดบ้านไร่ อ.เมืองพิษณุโลก

วันที่ 7 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ตลอดจนเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ และในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบจักรยานจำนวน 2 คัน ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คัน เพื่อจับรางวัลมอบให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของหนูๆ น้องๆ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 128 คน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: