ราชบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันที่ 7 ม.ค.65 ที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิฯ จำนวน 2,500 ผืน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน จำนวน 2,500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จ.ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การมอบผ้าห่มกันหนาว ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานในครั้งนี้ มีตัวแทนราษฎรที่ประสบภัยหนาวเข้ารับ จำนวน 105 คน มีนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอต่อไป สำหรับจ.ราชบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตกพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนกั้นและตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา พื้นที่จ.ราชบุรีได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมในพื้นที่จ.ราชบุรีส่งผลให้อากาศหนาวเย็น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 16-22 องศาเซลเซียส ทำให้ผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้และเด็กได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นดังกล่าว https://drive.google.com/file/d/1Yy6dVr3U842xZMqNqd7BGafXdVIck_LM/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: