ศรีสะเกษ !! ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในฟิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการชับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พซอ.) จำนวน 22 อำเภอ โดยมีนายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายอำเภอหรือผู้แทนอำเภอทั้ง 22 แห่งร่วมในในฟิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการชับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ
นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง* วันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดศรีสะเกษในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดศรีสะเกษยังมีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจังหวัดศรีสะเกษได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปัญหาเรื่องยาเสพติดและ To be number one ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ เรียกว่า 10+1 กิจกรรม (Agenda Sisaket) โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนึ่ง หน่วยจัดการจังหวัดระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ (node flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทำหน้าที่แทน สสส. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเด็น การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ พชอ. และ พชต. โดยใช้กระบวนการและชุดความรู้ของ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 แห่ง โดยมีสาระสำคัญข้อตกลงดังนี้ ทั้ง2ฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนและชับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดศรีสะเกษ ให้ปรากฎผลต่อไป สนับสนุนให้การชับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย พชอ.จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย พซอ. จำนวน 22 แห่ง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานและประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ตามที่กำหนด รวมถึงให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กลไกสนับสนุนในระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนให้เกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด โดยกลไกอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและส่งเสริมให้ พชอ. เกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ เช่น ข้อมูลการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ข้อมูลการดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการติดสุรา ข้อมูลการดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือปัญหาผู้ดื่มสุรา โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ข้อมูลการประหยัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ข้อมูลการจัดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อมูลอื่นๆที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทำหน้าที่กระตุ้นหนุนเสริมกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต,) ให้สามารถขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการจัดการข้อมูลผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการกำหนดข้อตกลงหรือมาตรการชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนของตนเอง บุคลากรทางภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติดามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่ พชอ./พชต. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป


ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: