อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
วันที่ 12 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรในการบรรยายอบรมโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกได้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการสาธิตเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้นที่เกิดจากเชื้อเพลิงของเหลวและก๊าซ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงด้วย


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: