โรงเรียนคงโครัดอุทิศจัดกิจกรรม ให้ความรู้ “เด็กไทยฉลาดคิด ตอน เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 บริษัท เอฟฟ์ จำกัด และ บริษัท การ์ตูนคลับมีเดีย จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1- ป. 6 ตามโครงการ เด็กไทยฉลาดคิด ตอนเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ บนความสนุกสนานของนักเรียน

โดยหลักการและเหตุผล ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด โดยเน้นสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักว่าการเอาชนะปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป 2.เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แบกกล้องสพายเป้ / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: