ศรีสะเกษ รองพ่อเมืองศรีสะเกษขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ที่อำเภอเบญจลักษ์

ศรีสะเกษ !! รองพ่อเมืองศรีสะเกษชับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ที่อำเภอเบญจลักษ์
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานชับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 โดยมี ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ หัวหน้าส่วนอำนวยการ Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ รองคณะบดี มรภ.ศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอกัทรลักษ์ และคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดศรีสะเกษ ภาคียุทธศาสตร์เสาหลัก ตัวแทน ศปถ.อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอไพรบึงและคณะทำงาน Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง และอำเภอเบญจลักษ์ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สีคิ้ว-เดชอุดม) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ที่ผ่านมา และได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปถ.อำเภอ มาแล้วจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม64 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ นั้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า หน่วยจัดการ Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่ายภาคียุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก จึงจัดประชุมในวันนี้ขึ้น เป็นครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.อำเภอ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 จำนวน 5 แห่ง 2. เพื่อให้ ศปถ.อำเภอ ได้รายงานจุดเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ และส่งต่อไปยัง ศปถ.จังหวัด เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ เครือข่าย ศปถ.อำเภอ ทั้ง 5 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อเกิดการถ่ายโยงความรู้ระหว่างกันต่อไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: