ราชบุรี จัดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ที่ อ.ดำเนินสะดวก

วันที่ 11 พ.ค.65 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ภายในงาน มีหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยบริการประชาชน อาทิ คลินิกด้านดิน, พืช, ปศุสัตว์, ประมง, ชลประทาน, ข้าว, การทำบัญชีครัวเรือน, กฎหมาย, สหกรณ์, และให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น อีกทั้งได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและฐานเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการให้บริการจากหน่วยจิตอาสา 904 จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงสนใจมารับบริการกว่า 200 คน https://drive.google.com/file/d/1DOx-l-yiISrndNIoJch2JZLoTbO88iPx/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี 063-3786378

Leave a Reply

%d bloggers like this: