ราชบุรี กรมทางหลวงเปิดเวทีชี้แจงบูรณะสะพานธนะรัชต์

ราชบุรี – กรมทางหลวง เปิดเวทีชี้แจงบูรณะสะพานธนะรัชต์ กรมทางหลวงเปิดเวทีชี้แจงการออกแบบและบูรณะสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง สะพานธนะรัชต์ ที่ จ.ราชบุรี วันที่ 12 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมโรงแรมราชาบุระ จ.ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด การประชุมปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่ 1 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและบูรณะสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง บนทางหลวงหมายเลข 330 สะพานธนะรัชต์ ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการที่ถูกต้อง พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา และแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ โดยสะพานธนะรัชต์เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ขนาด 6 ช่วงสะพาน สร้างขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2503 มีอายุการใช้งานยาวกว่า 60 ปี โดยเป็นสะพานที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และโครงข่ายคมนาคมทางถนนของประเทศ ซึ่งปัจจุบันสะพานธนะรัชต์มีสภาพทรุดโทรมตามการใช้งาน อีกทั้งมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการบูรณะสะพานธนะรัชต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและช่วยให้การจราจรบริเวณสะพานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอันมาก และยังเป็นการอนุรักษ์ เพิ่มคุณค่าการใช้ประโยชน์สะพานที่ เป็นหลักฐานความสำเร็จทางวิศวกรรมให้อยู่คู่ จังหวัดราชบุรีและประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา มีบริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา ดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบและบูรณะ เนื่องจากสะพานธนะรัชต์เป็นสะพานที่มีอายุการใช้งานมานาน ประกอบด้วยมีสภาพที่ทรุดโทรม การบูรณะสะพานธนะรัชต์จึงไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนปกติได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ ตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้าง และจำลองพฤติกรรมสะพานเสมือนจริงจากการปรับแก้ด้วยข้อมูลของการทดสอบ เพื่อนำมาประกอบการออกแบบบูรณะ ให้มีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอีกทั้งอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: