มุกดาหารเปิดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้จบคุมความประพฤติ

มุกดาหาร เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ
“การอบรมเลี้ยงโคเนื้อแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ” โดยมีประธานสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัดตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้เงินทุนในการจัดกิจกรรม และยังมีอาสาสมัคร คุมประพฤติ/หน่วยงานภาคี/ภาคประชาชน ที่ได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงมากขึ้น โดยที่ยังมีผู้ด้อยโอกาส ขาดทักษะอาชีพ โดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่เป็นประเทศเกษตรกรรม การประกอบอาชีพทางการเกษตรถือเป็นอาชีพที่สำคัญทั้งต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อันจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายหรือสามารถนำไปต่อยอดในการ ประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงชีพตนเองหรือจุนเจือครอบครัวต่อไป ซึ่งจะทำให้
ผู้กระทำผิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น จึงอยากฝากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้มีความตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: