ศรีสะเกษ รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตร โครงการขับเคลื่อนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อำเภอปรางค์กู่

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรโครงการขับเคลื่อนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นวิกฤติตำบลมั่นคง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อำเภอปรางค์กู่
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติตำบลมั่นคง รูปแบบเขินโมเคล รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565 อำเภอปรางค์กู่

โดยมีนายศิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ นายปรีชา ส่งเสริม หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.สุรณัณ คำอุ่นสาร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) นางวนิดา สมภูงา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายสนิท เชื้อสอน แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางณัฏฐณิชา รักษาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอปรางค์กู พ.ต.ท.วารี ไหว้พรหม แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เมืองศรีสะเกษ และ พ.ต.สราวุธ ศรีวัง ปลัด อบต.กู่ อำเภอปรางค์กู่ นำผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู เข้ารับมอบวุฒิบัตรจำนวน 80 คน ซึ่งเป็นการฝึกยุทธวิธีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการฝึกการในใข้อาวุธปืนลูกซอง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในหมู่บ้าน การค้นยาหนะการจับกุมผู้กระทำความผิดและท่าบุคคลมือเปล่า เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆในหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอปรางค์กูให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ดำเนินการดังกล่าว ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมและทางผ่านของยาเสพติด จึงทำให้สถานการณ์ยาเสพติดแพร่หลายในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด อันเป็นวาระสำคัญแห่งชาติและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้แก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางที่สำคัญคือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในพื้นที่ตำบลในการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติตำบลมั่นคง ตามรูปแบบเขินโมเดลกิจกรรมอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอปรางค์กู่ เพื่อเฝ้าระวังเป็นยามในพื้นที่วิกฤติของจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: