บิ๊กหมอก พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อบต.บางยอพร้อมมอบนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพันวศิน วิไลแก้ว นายสุรัช สุวรรณศรีผู้ช่วยที่ปรึกษา ฯพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อบต.บางยอพร้อมมอบนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนในตำบลบางยอถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนโดย เฉพาะกลุ่มเปราะบางสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขและโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยในตำบลบางยอซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการในตำบลบางยอ ทั้งสุนัข แมวจรจัดรวมถึงสุนัขและแมวของประชาชนซึ่งนำมาฉีดวัคซีนและทำหมันอย่างต่อเนื่องในการประชุมครั้งนี้ได้มีนายสมศักดิ์ พรหมศาสตร์รองนายกอบต.บางยอ ส.อ อาทิตย์ ไข่เพชร ปลัดอบต.บางยอ นางทิพย์ธญา พจน์ฉลองศิลป์ รองปลัดอบต.บางยอ น.ส ศิริลักษณ์ สนธินุชหัวหน้าสำนักงานปลัดน.สสุธาสินี ดาวเรืองผอ.กองสาธารณสุขฯน.น.สกุลาณัช แสงทองผอ.กองสวัสดิการสังคม นางอัญชนา ธนการผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายสิริวัฒน์ คงไข่นิติกรให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงณ.ที่ทำการอบต. บางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Leave a Reply

%d bloggers like this: