ลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ “ราชสีห์ลพบุรี คัพครั้งที่ ๒”

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ สนามกีฬาสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เวลา ๐๘.๓๐ น. นักกีฬา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ สนามกีฬาสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ขบวนนักกีฬาแต่ละคณะสีเข้าแถว ตามจุดที่วางไว้

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสพบุรี ประธานในพืธีเปิดการแข่งขัน พร้อมคณะฯ เดินทางมาถึง นักกีฬาทั้งหมดเคารพ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ประธานพิธี รับฟังการกล่าวรายงาน
นายทรงรัฐ เผ่าเพ็ง ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล “ราชสีห์ลพบุรี คัพครั้งที่ ๒”

ต่อจากนั้น
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา และลั่นฆ้องเปิดงาน ขบวนนักกีฬาแต่ละคณะสีเดินออกจากสนามพร้อทำความเคารพประธานในพิธี เพื่อเข้าประจำจุดของแต่ละคณะสี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเชื่อมความรัก / ความสามัคคี / ของกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลพบุรี
๒. เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้ มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง
๓. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล /เชื่อมความสามัคคี / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน /ราชสีห์ลพบุรี คัพครั้งที่ ๒
ครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท
๑) ฟุตบอลชาย
๒) ฟุตบอลหญิง (โดยเต๊ะลูกโทษ)
๓) แข่งขันกองเชียร์

ประกอบด้วย ๔ สี ด้วยกัน คือ

สีเขียว ประกอบด้วย อำเภอเมืองลพบุรี/ และอำเภอพัฒนานิคม

สีส้มประกอบด้วยอำเภอท่าวุ้ง / อำเภอโคกเจริญ / และอำเภอสระโบสถ์

สีน้ำเงิน ประกอบด้วย อำเภอโคกสำโรง / อำเภอบ้านหมี่ /และอำเภอหนองม่วง

สีแดง ประกอบด้วย อำเภอชัยบาดาล/อำเภอท่าหลวง/ และอำเภอลำสนธิ จากนั้นเวลา ๑๖.๔๕ น. นักกีฬาแต่ละคณะสีตั้งแถวเหมือนกับพิธีเปิด

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีมอบถ้วยและเงินรางวัลที่ ๑,๒๓ และ๔ ให้แก่นักกีฬาตามลำดับ ประธานในพิธีมอบถ้วยและเงินรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ กองเชียร์
ประธานกล่าวให้โอวาทและปิดการแข่งขันเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำ จว.ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: