พม. แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบล ขุนยวม

เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ และนายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม

ทั้งนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้า ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้น ให้ทุกกระทรวง บูรณาการในการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร เพื่อให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี.อยู่ได้ ด้วยตนเอง อยู่รอด อยู่เป็น อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบากมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุ มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ

ซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุและดนตรี ชรมผู้สูงอายุ เทศบาลขุนยวม,อีกทั้งมีนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน/สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ,,โรงเรียนพุทธเกษตร,และ ,กลุ่มสตรีอำเภอขุนยวมร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ของชุมชนอีกด้วยและระหว่างเปิดงานได้มีประชาชนมาแจ้งขอความช่วยเหลือกรณี ผู้สูงอายุ ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย อาศัยอยู่คนเดียว ในบ้านผู้ใจบุญ จนท สนง พมจ. แม่ฮ่องสอน ทีมงานคณะกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เทศบาลขุนยวม โดยมีท่านนายอำเภอขุนยวม ได้ลงพื้นที่ เยี่ยม พบปะพูดคุยให้กำลังใจ มอบ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และทำการสอบข้อมูล เพื่อ ช่วยเหลือสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และแนวทางในการช่วยเหลือในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ต่อไป และทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของศูนย์ ช่วยเหลือสังคม ฯ ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link