นครนายก ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านศีล 5

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5”จังหวัดนครนายก

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ”หมู่บ้านรักษาศีล 5”หนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ประจำหนตะวันออก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ บ้านบางอ้อใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระปลัดไพรัตน์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ องค์กาปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมถวายการต้อนรับฯ 

จังหวัดนครนายก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกได้พิจารณาคัดเลือก บ้านบางอ้อใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีทั้งหมด 80 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 287 คน วัดเลขธรรมกิตติ์ เป็นวัดประจำหมู่บ้าน โดยมีพระปลัดไพรัตน์ ปภากโร เป็นเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบลบางอ้อ บ้านบางอ้อใหม่เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่มีการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประจำและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ เพื่อรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด บ้านบางอ้อใหม่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับหมู่บ้าน และมีการจัดทำแผนงานโครงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน กิจกรรมการบูรณาการร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย และกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของหมู่บ้าน ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์อำเภอบ้านนา และยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมจากอำเภอบ้านนา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน เป็นอย่างดี ทำให้การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ทั้งนี้ บ้านบางอ้อใหม่ยังมีการส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เช่น กลุ่มแปรรูปผลิตผลไม้ มีกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ มะดันแช่อิ่ม,อบแห้ง มะม่วงแช่อิ่ม และกลุ่มผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้มะดัน เป็นต้น ส่งผลให้บ้านบางอ้อใหม่เป็นหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง เป็นชุมชนมีความเข้มแข็งมั่นคง สงบสุข ร่มเย็น ชาวบ้านเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ในการรักษาศีล 5

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครนายกครั้งนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบพ.ศ.2564 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก 2.บ้านเนินหินแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลจาก พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: