คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูผลิตภัณฑ์จากเห็ด และการตลาดออนไลน์


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด ตำบลโนนโหนน” (Mushroom Product Development Project; Non-Non Subdistrict) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 รวม 2 วัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดตำบลโนนโหนน ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยมี ดร.นิมมานรดี พรหมทอง ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดและการตลาดออนไลน์ การถนอมอาหารด้วยการทำแหนมเห็ด การทำน้ำพริกเห็ด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเห็ด การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook และ line การถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การขายออนไลน์ การผลิตเห็ดให้ได้คุณภาพตรงความต้องการของตลาด การจัดการเห็ดหลังการเก็บเกี่ยว และขั้นตอนในการเตรียมเห็ด เพื่อการแปรรูปเห็ดกรอบสามรส ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้สนใจและกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในแต่ละตำบลจะมีมหาวิทยาลัยที่จะรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด จะมีการนำบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย.นี้

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: