ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลฯ พัฒนากระบวนงาน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้จนท.ระดับอำเภอและ อปท.


เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนงานเพื่อสนับสนุนการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านความมั่นคง ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และกิจกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาท ในการเกื้อหนุนระหว่าง วัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือ(MOU) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กล่าวเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการสื่อสาร การสร้างความรับรู้ ให้กับประชาชนในทุกช่องทางและทุกมิติ/เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ถึงภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐ และสามารถเข้าถึงช่องทางในการรับบริการหรือรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยอาศัยการสื่อสารผ่านภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย อันมีเป้าหมายสำคัญ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดี ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านความมั่นคง และการเชื่อมโยงกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด จึงจำเป็นต้องบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาครัฐเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวก การตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี


จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อน ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ด้านและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของนายกรัฐมนตรี การส่งเสริมสนับสนุน การอำนวยความสะดวก การตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนากระบวนงาน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านความมั่นคงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: