ลพบุรี จัดพิธีเปิดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สู่วิถีพอเพียง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
ณ ลานอเนกประสงค์ 2 (โดม 2) โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ
ด้วยการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วิถีพอเพียง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงในวันนี้
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนประจำที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ทางโรงเรียนมุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผลผลิตงานอาชีพ
โดยน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง
ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลสามารถนำผลงานจากการฝึกอาชีพเผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่น
ที่มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพตามกิจกรรม การจำหน่ายผลผลิต การจัดนิทรรศการ และการแสดงผลผลิตใน
งานอาชีพ จัดหาตลาดเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างศึกษาในโรงเรียนเมื่อจบการศึกษานักเรียนมีโอกาสประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ

  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะจากการฝึกอาชีพ
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกอาชีพในท้องถิ่น
  3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการนำผลผลิตไปจำหน่ายและแสดงต่อชุมชน
  4. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักอาชีพในท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งนี้ มีนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โดยเป้าหมายของตลาดนัดพอเพียงในครั้งนี้ คือ นักเรียนร้อยละ 80 ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติ นักเรียนร้อยละ 80 มีรายได้ระหว่างเรียน โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
    กิจกรรมและคณะผู้ดำเนินกิจกรรมต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำ จ.ลพบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: