“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน !!

“พัฒนาผู้นำ เพื่อพัฒนาเมืองและพัฒนาประเทศ”

“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้การศึกษา การส่งเสริมวิชาการ การสร้างและพัฒนาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการเมือง และการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประสบการณ์ และความพร้อมในด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้นำกรุงเทพมหานคร และภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งแนวคิดและเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานของแต่ละภาคส่วนได้

ดังนั้นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงจัดโครงการศึกษาอบรมในลักษณะของการศึกษาอบรมร่วมระหว่างผู้นำของภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้หลักสูตรที่เน้นการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ ในด้านการบริหาร จัดการเมืองและท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการลักษณะนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพผู้นำทำให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดแนวคิดที่ดีระหว่างกัน และเกิดองค์ความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงงานภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่ดีและการนำสังคมที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวตอนหนึ่งว่า “สำหรับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาตรี 12 หลักสูตร พร้อมกับ หลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพ และหลักสูตรฝึกอบรมทั่ว ๆ ไป อีกจำนวนมาก ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ก็จะแบ่งเป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรด้านอื่น ๆ อีก 6 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ ที่อาศัยประสบการณ์มาจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 24 รุ่น และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 65 รุ่น
ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีอยู่ 2 หลักสูตร ที่ประชาชนทั่วไปหรือผู้บริหารจะรู้จักกันดี ในชื่อของ “หลักสูตรผู้นำเมือง” และ “หลักสูตรมหานคร” ทั้ง 2 หลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเมือง ที่มี 2 ลักษณะ คือเมืองที่มีขนาดใหญ่และเมืองที่มีขนาดใหญ่มากที่เรียกว่ามหานครได้แก่กรุงเทพมหานคร กับเมืองที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีมากกว่า 7 พันแห่ง สำหรับหลักสูตรมหานคร ได้จัดการฝึกอบรมมาก่อน ในครั้งแรก ทางกรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดหลักสูตรนี้ และต่อมาได้มอบหมายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันได้จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 9 รุ่นด้วยกัน ในขณะนี้กำลังจะเปิดการฝึกอบรมในรุ่นที่ 10 หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักการเมืองทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมไปถึง สื่อสารมวลชน และองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประชาสัมพันธ์ในการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร และขอเชิญชวนผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักการเมืองทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมไปถึง สื่อสารมวลชน และองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งแต่ละหลักสูตรนี้ จะมีการเปิดอบรมปีละ 1 รุ่น นอกจากนี้หลังจากที่สำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้วได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมศิษย์เก่าในหลักสูตรผู้นำเมือง เพื่อให้ชมรมศิษย์เก่ามีจำนวนสมาชิกที่มากขึ้นซึ่งจะได้มีการสานความสัมพันธ์หรือประสานงานในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปในอนาคต”

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวต่ออีกว่า “ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เราจัดการเรียนการสอนจำนวน 12 หลักสูตรนั้น พบว่าจำนวนนักศึกษาของเราประมาณร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากเศรษฐานะทางครอบครัวอาจจะไม่ดีนักหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีเวลาหรือทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเรียน เนื่องจากทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ ซึ่งการเรียนการสอน ค่อนข้างหนัก นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการฝึกภาคปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรประเภทอื่น รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

%d bloggers like this: