ศรีสะเกษ รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเสริมสร้างแกนนำขบวนการก่อการดี To Be Number One ต้านยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเสริมสร้างแกนนำขบวนการก่อการดี To Be Number One ต้านยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่โรงแรมศรีล้าดวน อ.เมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างแกนนำขบวนการก่อการดี To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 โดยมี พ.อ.วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) นายศิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ นายปรีชา ส่งเสริม หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่คณะวิทยากร นำผู้เข้ารับการฝึกประกอบไปด้วยกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 13-18 ปี ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

โดยได้รับการบสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนพิทยานุสรณ์/โรงเรียนศรีตระกูลวิทยาและโรงเรียนกระแซงวิทยา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำเยาวชน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สามารถจัดกิจกรรมแก้ปัญหาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนวัยรุ่นที่มารับบริการในศูนย์ได้ สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นเพื่อการช่วยเหลือและส่งต่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นกำลังใจให้ว้ยรุ่นที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือและสามารถจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับเยาวชนวัยรุ่นต่อไป

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในสังคมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเริ่มจากการเป็นผู้เสพและต่อมาจะเข้าไปสู่การเป็นผู้จำหน่ายและเกี่ยวข้องกับขบวนการผลิตต่อไปได้ นอกจากนี้ยาเสพติดอาจนำไปสู่การค้าประเวณีการมั่วสุมการกระทำผิดทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมของเด็กและยาวชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ปี2565 ด้านป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๑0 วาระเร่งด่วน ด้านการป้องกัน การนำแนวทาง To Be Number One มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างแกนนำขบวนการก่อการดี To Be Number One จังหวัดศรี สะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำเยาวชน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สามารถจัดกิจกรรมแก้ปัญหาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนวัยรุ่นที่มารับบริการในศูนย์ได้ สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นเพื่อการช่วยเหลือและส่งต่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นกำลังใจให้ว้ยรุ่นที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือและสามารถจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับเยาวชนวัยรุ่นต่อไป

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: