มรส.สถานศึกษาเครือข่ายนำร่อง ยกศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ให้การต้อนรับ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ โดยมี ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มรส. กล่าวรายงาน พร้อมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานีโมเดลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถานศึกษานำร่องในสังกัดต่าง ๆ 50 แห่ง

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับทุนสนับสนุน จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพื้นที่นวัตหกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานีโมเดลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 เรื่องการพัฒนาระบบกลไกและนวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามกรอบฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ปัจจัย กลไกในการบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดพัฒนา การขับเคลื่อนระบบกลไก นวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่น.

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณอดิสรณ์ เนาวโคอักษร

คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย

Leave a Reply

%d bloggers like this: