นศ. การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. สืบสานสารทเดือนสิบ ทำหนม ดับหฺมฺรับ รับตายาย ถ่ายทอดจากพี่สู่น้อง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม “ขนมวันสารทเดือนสิบ : ทำหนม ดับหฺมฺรับ รับตายาย” ร่วมสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านขนมวันสารทเดือนสิบประเพณีถิ่นใต้ สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่เยาวชนยุคดิจิทัล บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม นายนฤชาติ สุวรรณพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี และ ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี


ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมดำเนินการจัดโครงการทางวัฒนธรรมต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 11 เป็นการบูรณาการความรู้จากหลากหลายรายวิชาที่ นักศึกษาได้เรียนรู้มาตลอดตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมออกสู่ชุมชนและเยาวชน ในปีนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เลือกนำเสนอเรื่องประเพณีสารทเดือนสิบ ภายใต้ชื่อ “ทำหนม ดับหฺมฺรับ รับตายาย” เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ให้คงคุณค่า และสามารถเพิ่มมูลค่าได้ดังพันธกิจของสาขาวิชาฯ

ด้านนางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ประธานรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม กล่าวว่า รายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม เป็นวิชาการเรียนรู้ที่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 4 ต้องผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการทำงาน และการประสานงานในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยฝึกการวางแผนการทำงาน ฝึกการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น การจัดการโครงการทางวัฒนธรรมเป็นรายวิชาที่ใช้ทักษะการบูรณาการด้วยกระบวนการมาจากรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับขนมวันสารทเดือนสิบ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงทักษะความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม “ขนมวันสารทเดือนสิบ : ทำหนม ดับหฺมฺรับ รับตายาย” เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. โดยกำหนดจัดให้มีกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมฐานนิทรรศการ “สารทเดือนสิบ” เป็นกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในด้านประเพณี ความเชื่อ และขนมวันสารทเดือนสิบผ่านการจัดนิทรรศการ กิจกรรมฐานปฏิบัติการ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมเป็นผู้สาธิต และบรรยายขั้นตอนวิธีการทำขนมวันสารทเดือนสิบ ประกอบด้วย 3 ฐาน ได้แก่ ฐานปฏิบัติการ การทำขนมพอง ฐานปฏิบัติการ การทำขนมลา และ ฐานปฏิบัติการ การทำขนมบ้า และ กิจกรรมฐานสันทนาการ

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณธนกร ฤทธิเดช

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: