สระบุรี อำเภอหนองแค จับมือ ซีพี-เมจิ เดินหน้าสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ในโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต”

สระบุรี – อำเภอหนองแค จับมือ ซีพี-เมจิ เดินหน้าสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ใน โครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต”
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานส่งมอบโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

โดยมีนายณฐาภพ หัตถโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย นายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ นายสุภาพ สังทองห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เปิดเผยว่า อำเภอหนองแค ผนึกกำลังกับ ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม เช่น เพาะเห็ดภูฏาน เพาะถั่วงอก ปลูกผักบุ้ง ปลูกคะน้า และมะนาว เพิ่มโภชนาการอาหารกลางวันในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้บางส่วนไปจำหน่ายสร้างรายได้แก่ชาวชุมชน ปลูกฝังการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน ทำแปลงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำปุ๋ยหมักคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้กับชุมชนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายสุภาพ สังทองห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) กล่าวว่า โรงเรียนขอขอบคุณ อำเภอหนองแค และ ซีพี-เมจิ ที่จัดโครงการที่ดีให้แก่เด็กๆ โดยโครงการดังกล่าว ช่วยให้เด็กนักเรียน จำนวน 121 คน เข้าถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์และปลอดสารพิษ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย ทั้งให้ความรู้ด้านสุขโภชนาการ พร้อมปลูกฝังความรู้และสร้างจิตสำนึก ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในตนเอง ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองลงมือทำ เช่น การรดน้ำผัก และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง

ด้าน นายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้จัดการทั่วไป ซีพี-เมจิ กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านความยั่งยืนรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วมตอบแทนสังคม ดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ โดยเสาหลักด้าน “คุณค่าชีวิตผู้คน” เป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างเสริมเยาวชน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยอย่างทั่วถึง จึงร่วมกับ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม จัดโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” สร้างแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมการสร้างอาหารในชุมชน และขยายผลสู่ชุมชนเข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: