สระบุรี กลุ่มไม้ขีดไฟ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวที Coach อย่างไงให้ปัง และปฐมนิเทศโครงการย่อย โครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม

สระบุรี – กลุ่มไม้ขีดไฟ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวที Coach อย่างไงให้ปัง!! และปฐมนิเทศโครงการย่อย โครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม
เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโอทู ลพบุรี นางสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน ผู้จัดการโครงการและทีมสมาชิกกลุ่มไม้ขีดไฟ ได้เปิดเวที Coach อย่างไรให้ปัง !! และปฐมนิเทศโครงการย่อย โครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ครูที่ปรึกษา /ครูพี่เลี้ยงในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการบริหารจัดการและกิจกรรมที่ผ่านเวทีพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ในการนี้เทศบาลตำบลท่าลาน โดยนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน และนายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้มอบหมายให้นายธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษา/ครูพี่เลี้ยง คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าลาน นำคณะนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศ (สำหรับแกนนำเยาวชน) สำหรับพี่เลี้ยงโครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม จำนวน 5 รายได้แก่ นายเจษฎาภรณ์ จิตรมนตรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ นายศุภกิตติ์ เชื้อภักดี นายพีรพัฒน์ ทองสุกงาม เด็กหญิงจุฑามาศ ปางสุวรรณ เด็กหญิงพรรณนภา เฉลียวฉลาด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: