คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตสบู่สมุนไพรใบบัวบก ให้แก่เกษตรกร

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตสบู่สมุนไพรใบบัวบก ให้แก่เกษตรกร
เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพรใบบัวบก” ณ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์ พรหมโชติ และ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรร่วมกับบัณฑิตจบใหม่ โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ในการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพรใบบัวบก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG ตามที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติให้ร่วมโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ 215 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ เป็นหนึ่งในตำบลเป้าหมายและมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมจะพัฒนา เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในแต่ละตำบลจะมีมหาวิทยาลัยที่จะรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด จะมีการนำบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย.นี้
สำหรับการลงพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย ในครั้งนี้ ทีมวิทยากรและบันฑิตจบใหม่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพรใบบัวบก โดยเริ่มจากการแนะนำวัสดุอุปกรณ์ อธิบายวิธีการทำสบู่เบื้องต้น และการทำสบู่สมุนไพรใบบัวบกสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรใบบัวบก เพื่อการต่อยอดการผลิตและการขายในอนาคตต่อไป


ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link