ส.ส.จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ เขต 27 พร้อมคณะกรรมาธิการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพน้ำดื่ม ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยทองสุข

ส.ส.จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ เขต 27 พร้อมคณะกรรมาธิการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพน้ำดื่ม ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยทองสุข

วันนี้ (11 ก.ย. 65) ส.ส.จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. เขต 27 พร้อมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ‘การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพน้ำดื่มในแต่ละผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย’ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยทองสุข เขตทวีวัฒนา

โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเร่งรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักและรู้เท่าทันก่อนการซื้อสินค้า รู้ถึงสิทธิจากการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ มาตรฐาน ความสะอาด เพื่อให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสามารถเลือกบริโภคน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยพิจารณาจากภาชนะบรรจุ และการแสดงฉลาก..


ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: