ร้อยเอ็ด!!’!!
เศกสิทธิ์ ผู้สมัคร นายก.อบจ.ร้อยเอ็ด เบอร์2บริหารเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทย
คนกะมัก พรรคกะแม่น

ร้อยเอ็ด!!’!!
เศกสิทธิ์ ผู้สมัคร นายก.อบจ.ร้อยเอ็ด เบอร์2บริหารเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทย
คนกะมัก พรรคกะแม่น
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ เป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เบอร์ 2 เปิดเผยว่า ตนสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ ร้อยเอ็ด มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครในนาม พรรคเพื่อไทย คนกะมัก พรรคกะแม่น จะทำงานสร้างสรรค์ โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา ให้โอกาสคนทำงาน พัฒนาร้อยเอ็ดให้ดี
โดยมีนโยบาย ดี ดี ดังนี้

1.บ้านเมืองดี บริหารด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ ทันสมัย โปร่งใส รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ร่วมมือกับภาคราชการ เอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ใช้งบประมาณจากภาษีอย่างคุ้มค่า มุ่งแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

2.เศรษฐกิจ ดี ด้วยแนวคิดเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและเกษตรกร ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต พัฒนาคุณภาพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมกลุ่มหาช่องทางการจำหน่าย เปิดตลาดออนไลน์ สร้างสินค้าแบรนด์ร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
ㆍ จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
สนับสนุนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ขายผลผลิต และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การวิเคราะห์ปรับปรุงดิน การพัฒนาสายพันธุ์ แปรรูปผลผลิต แปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ㆍส่งเสริมการรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุนเพื่อการค้า พัฒนาคุณภาพ สร้างแบรนด์โคขุนของจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นคนกลางในการหาตลาดคู่ค้าเพื่อนำสินค้าของดีของร้อยเอ็ด ไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกับจังหวัดอื่นๆ
ㆍ เพิ่มทักษะ ส่งเสริมการให้ความรู้ตลาดออนไลน์

3.การศึกษา ดีㆍเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัด อบจ. เพิ่มหลักสูตรด้านภาษา เป็นทางเลือก อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาเชียน
หลักสูตรทางเลือก ดนตรี ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ทั้งในและนอกเวลาเรียน
กองทุนเพื่อทุนการศึกษา เพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนต่อให้มากขึ้น
ㆍ เพิ่มทุนแพทย์ พยาบาล โดยทำสัญญาใช้ทุนในกิจการด้านสาธารณสุขของ อบจ.
. เพิ่มพื้นที่บริการ *k pak ให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้หลากมิติ
ㆍ เปิดพื้นที่กิจกรรม ให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

4.สุขภาพดี ฟื้นฟูศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (สศมช.) มียาเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ ให้ อสม.มีเครื่องมือเพียงพอ
ในการดูและสุขภาพของคนในชุมชน
ㆍ เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล รพ.สต. ที่รับถ่ายโอนฯ
ให้มีแพทย์ พยาบาลเข้าเวรดูแล อย่างเพียงพอ
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เพียงพอ มีเครื่องฟอกไต
ต่อยอดกองทุนฟื้นฟูสมรถภาพฯ ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

5.วัฒนธรรม กีฬาดี ส่งเสริมร้อยเอ็ดเมืองวัฒนธรรม เชิดชูภูมิปัญญาอัตลักษณ์ ประเพณีอีสาน เช่น บุญผะเหวด ผ้าไหมสาเกตุ เป็น Soft power ของร้อยเอ็ด
ㆍแผนพัฒนาร้อยเอ็ดเป็นเมืองกีฬ ด้วยสนามกีฬมาตรฐาน เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

6.แหล่งท่องเทียว แหล่งเรียนรู้ ดี ศึกษาเพื่อพัฒนาโมเดลเชื่อมโยงหอโหวต, ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ (ท้องฟ้าจำลอง) ,สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ ฯ ธวัชบุรี.
เจดีย์ชัยมงคล อื่น ๆ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

7.ปลอดภัยดี ผลักดันให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองปลอดภัย สนับสนุนภาคีความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกัน
ดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
ㆍ โครงการเพื่อความร่วมมือระหว่างประชาชนกับอบจ.เป็นโครงข่ายในการช่วยลดปัญหาด้านความปลอดภัย
ㆍ เพิ่มกล้อง CChV ในทุกจุดสำคัญ ลดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

8.สิ่งแวดล้อมดี บำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
ㆍ ศึกษาเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ และนำกลับมาใช้ในรูปแบบพลังงานสะอาด

9.ถนน ไฟฟ้า นำดี ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง คอนกรีตในความรับผิดชอบของ อบจ.ด้วยคุณภาพใหม่ ทุกเส้นสาย
ซ่อม ถนนในความรับผิดชอบฯ รวดเร็ว ทันใจ แก้ไขทันที
เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างถนนเส้นทางสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ขูดเจาะบ่อบาตาล ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำ
ให้มีน้ำใช้เพียงพอ ทั้งอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
ㆍ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี

เศกสิทธิ์ เบอร์ 2 กล่าวตอนท้ายว่า จะพยายามทำด้วยความจริงใจ ตามอำนาจนายก อบจ.ที่มีอยู่ การทำหน้าที่จะประสานกับพรคเพื่อไทยที่ตนสังกัดอยู่ ที่พี่น้องเชื่อมั่นว่าทำให้พี่น้องกินดีอยู่ดี หากได้รับเลือกตั้งจะเริ่มทำงานทันทีเพราะเรามีแผนอยู่แล้ว ผมเป็นคนเสื้อแดงอยู่ที่อุดมการณ์

!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเล็นส์ 31102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d