อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ต้นแบบ ด้วยระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ ให้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

วันที่ (13 ก.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ต้นแบบ ด้วยระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ ให้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร ปภ. เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านการประชุมทางไกล

สำหรับการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ต้นแบบ ด้วยระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาวิจัยฯ ที่สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปภ. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และพัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ฯ เพื่อเป็นต้นแบบอุปกรณ์ที่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองได้จากระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำรองให้แก่บุคลากรของ ปภ. เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้านั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน แต่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นอาจส่งผลกระทบให้ระบบไฟฟ้าปกติไม่สามารถใช้งานได้ การสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ประสบสาธารณภัยที่เป็นพื้นที่จำกัดและยากต่อการเข้าถึง ดังนั้น นวัตกรรมที่สามารถทดแทนหลังงานไฟฟ้าหลักจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในยามที่เกิดวิกฤตฉุกเฉินได้

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th/
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: