บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายพันวศิน วิไลแก้วและจ.ส.อ ธนกร สุวรรณปรุง ผู้ช่วยที่ปรึกษา ลงพื้นที่ ประสานการไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะและสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อสนับสนุนมิเตอร์ไฟและมิเตอร์น้ำให้เกิดความรวดเร็วให้บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ 13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายพันวศิน วิไลแก้วและจ.ส.อ ธนกร สุวรรณปรุง ผู้ช่วยที่ปรึกษา ลงพื้นที่ ประสานการไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะและสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อสนับสนุนมิเตอร์ไฟและมิเตอร์น้ำให้เกิดความรวดเร็วให้บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ 13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างให้ผู้ยากไร้ที่โดนไฟไหม้ โดยมีนายสนธยา แตงอุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า และผอ.กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพระสมุทรเจดีย์และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ให้กับนางพยุง สังข์เจริญ ได้อยู่อาศัย ก่อนกลับนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ยังได้ มอบนโยบาย การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า เช่นไฟฟ้าดับ หรือการติดตั้งมิเตอร์ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนการประปา ก็ขอให้ อำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน ด้วยเช่นกันและยังได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทุกหน่วยที่ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือจนเสร็จสมบูรณ์จากนั้นนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงได้ลงพื้นที่ที่บ้านนางพยุง สังข์เจริญ เพื่อตรวจความเรียบร้อยและจ.ส.อ ธนกร สุวรรณปรุง ยังได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้กับนางพยุง สังข์เจริญ อีกด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: