เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีแก่ โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ และกรมพระธรรมนูญ

เมื่อเวลา 10.45 น.วันที่ 12 ก.ย. พล.อ.ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีแก่ โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ และกรมพระธรรมนูญ โดยมี นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นนายพล และ ผู้บริหารหน่วยงานพลเรือน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องศรีสมาน 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) รวมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ พล.ท.สุรพงศ์  เปรมบัญญัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (อดีต หน.สตท.) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Leave a Reply

%d bloggers like this: