ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00น. นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ 200,000 บาท (4ปี) ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

Leave a Reply

%d bloggers like this: