มุกดาหาร ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหารเข้าพบคณะบริหาร อบจ.

มุกดาหารภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหารเข้าพบคณะบริหาร อบจ.
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30.น นายอนุภาพ อาจหาญ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร นางสาวประไพ คนคล่อง รองประธานฯ นายสุวิทย์ โพธิรัตน์ เลขาธิการฯ นายวิเศษ ไวยวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าพบคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะนำทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันเผยแพร่หลักคุณธรรมทั้ง 6 ประการ คือหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช )จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการประเมินระดับสากล ในเรื่อง ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นค่า CPI ของประเทศไทย ให้ดีขึ้น เพื่อขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน ให้เป็นหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย คือ คุณธรรม 4 ประการ ข้อห้าม 5 ประการ และหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่วิชาการธรรมาภิบาล ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปยังบุคคล กลุ่มบุคคล ในสังคมทุกระดับชั้น เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนงาน เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความศรัทธาใดๆ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: