สระบุรี ซีพี-เมจิ และอำเภอหนองแค เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนในโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ตอกย้ำปณิธานองค์กร เรื่องการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต”

สระบุรี – ซีพี-เมจิ และอำเภอหนองแค เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ในโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ตอกย้ำปณิธานองค์กร เรื่องการ ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’
นายสุรินทร์ รัตนะพันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ตัวแทนนายอำเภอหนองแค เป็นประธานในการส่งมอบโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ให้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมถ์) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

โดยมีนางสาวชาลินี พูนลาภมงคล และนายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้บริหารของซีพี-เมจิ พร้อมด้วย นายมณฑล นุ่มอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมงาน
“ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

อาทิ การฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มโภชนาการอาหารกลางวันในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้บางส่วนไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ปลูกฝังการรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ด้วยการทำปุ๋ยหมักคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนและขยายผลให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสำหรับชุมชนต่างๆ ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: