ราชบุรี องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.โครงการกองทุนการศึกษาสวนผึ้ง-บ้านคา

ราชบุรี – องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.โครงการกองทุนการศึกษา สวนผึ้ง-บ้านคา นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของกองทุนการศึกษา ร.ร.กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี), ร.ร.บ้านบึง และร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน วันนี้ 16 ก.ย.65 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในเครือข่าย 3 ร.ร. ได้แก่ ร.ร.กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)อ.สวนผึ้ง ,ร.ร.บ้านบึง ( สันติมโนประชาสรรค์) อ.บ้านคา และร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ตลอดจนประชาชน อ.สวนผึ้งและอ.บ้านคา ร่วมให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) และร.ร.บ้านบึง ( สันติมโนประชาสรรค์) อ.บ้านคา ตรวจเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการของโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ และได้เยี่ยมชมแปลงผักสาธิต โรงสีข้าว ที่สร้างไว้เป็นอาหารของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง ( สันติมโนประชาสรรค์) อ.บ้านคา

โอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทด้านการศึกษาแก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจ.ราชบุรี ให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เด็กเห็นอาชีพที่หลากหลาย การเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์ ต่อมาเวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียน และกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน โอกาสนี้องคมนตรีได้เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ซึ่งสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2563 พร้อมให้โอวาทด้านการศึกษาแก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอีกด้วย https://drive.google.com/file/d/1k6gtvWiqYQZzQBqMkNHXfs_5i63U1sqU/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: