โครงการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่น่าอยู่

โครงการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่น่าอยู่
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมกองการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่น่าอยู่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ มีน.ส.ศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่กล่าวรายงาน จากนั้นนายบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ได้ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับ อ.ดร.วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
โครงการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่น่าอยู่ มาจากจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหารเทศบาล ที่จะพัฒนาให้เมืองแพรกษาใหม่เป็นเมืองที่อยู่ดี คนมีความสุข มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญ๗ในการพัฒนาด้านต่างๆ
ดังนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารต่างๆของทางราชการได้ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติ จากนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรี มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

**************************
อัญมณี คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 095-5543516

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: