จังหวัดบุรีรัมย์ “กวางงอยโมเดล” ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชาวบ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ – “กวางงอยโมเดล” ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชาวบ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 17 กันยายน 2565 ที่บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าชาวบ้านกวางงอยได้ร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นหมู่บ้านที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 ที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ Silf-sufficiency นั้น หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็ พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง”

โดยในวันนี้ได้เห็นชาวบ้านต่างพากันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีในการร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบสระสาธารณะหนองงอย ม.7 ชาวบ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และกิจกรรมทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แจกจ่ายให้แต่ละครัวเรือนได้นำไปใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในยุคที่น้ำมันแพงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชาวบ้านกวางงอย

โดยมีศูนย์กลางที่รวมน้ำใจของชาวบ้าน คือ บ้าน วัด โรงเรียน ตามแนวทางปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีความมุ่งพัฒนาเพื่อให้หมู่บ้านเข้มแข็งและมีความสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหมู่บ้านให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีชีวิตและความเป็นอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข” ตามศักยภาพของหมู่บ้านโดยใช้กลยุทธ์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคต

ภาพ : ขอบคุณภาพจากเพจ ที่นี่…บ้านกวางงอย หมู่ที่ 7
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์ และ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: